Βιολογική αντιμετώπιση εδαφογενών φυτοπαθογόνων.

Μύκητες του γένους Trichoderma

Οι μύκητες του γένους Trichoderma είναι ευρύτατα διαδομένοι στα καλλιεργούμενα εδάφη και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εκτεταμένη εφαρμογή των μυκήτων αυτών ως βιολογικών παραγόντων εναντίον των περισσοτέρων εδαφογενών φυτοπαθογόνων μυκήτων. Ειδικότερα στην αμπελοκαλιέργεια, είναι πολύ αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση των επιμολύνσεων με τον μύκητα Βοτρύτη (Botrytis cinerea ) ασθένεια γνωστή και ως Τεφρά Σήψη, η οποία πλήτει τα ώριμα σταφύλια λίγο πριν τον τρύγο, μετά από δείγματα εντόμων όπως η Ευδεμίδα (Lobesia bortrana),η Μύγα της Μεσογειου (Ceratitis capitata), και η Μύγα του Ξυδιού (Drosophila melanogaster), η οποία είναι υπεύθυνη για την Όξινη Σήψη της αμπέλου.

Έναρξη προσβολής μυκήτων σήψης στα σταφύλια

Η αυξημένη βιολογική δράση τους οφείλεται στην ικανότητα παραγωγής μεταβολιτών με αντιμυκητιακή δράση, σε φαινόμενα μυκοπαρασιτισμού αλλά και διέγερσης μηχανισμών ανθεκτικότητας των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών. Παράλληλα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, παρατηρείται προώθηση της ανάπτυξης των φυτών καθώς και βιοαποικοδόμηση συσσωρευμένων στο έδαφος χημικών ουσιών από λανθασμένες πρακτικές συστημάτων συμβατικής γεωργίας.

Στοχεύοντας στη διερεύνηση των δυνατοτήτων των μυκήτων του γένους Trichoderma για βιολογικό έλεγχο φυτοπαθογόνων μυκήτων είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός και η βελτιστοποίηση παραμέτρων όπως: η επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου εφαρμογής τους, ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης και της ποσότητας του εφαρμοζόμενου μολύσματος, η προσαρμογή των τεχνικών εφαρμογής ανάλογα με το είδος των φυτοπαθογόνων μυκήτων – στόχων και των συνθηκών του μικροπεριβάλλοντος κάθε φορά.

Γεώργιος Μπάρδας g.a.bardas@gmail.com

Εμπορική ονομασία σκευάσματος: Trichodex 20 WP